Algemene gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van www.delacre.be

  1. VOORWERP

De Website (www.delacre.be) wordt gepubliceerd door en is eigendom van NV Biscuits Delacre SA, een vennootschap met maatschappelijke zetel te E. Van Becelaerelaan 2, 1170 Brussel, België, ingeschreven bij de KBO onder nummer 0434.979.177, RPR Brussel (hierna de "Uitgever").

De Site wordt gehost door de onderneming Haisoft - 7 Rue Vieille Levée, 45100 Orléans. De Uitgever van Publicatie is de heer Xavier Danthine, in zijn hoedanigheid van Directeur-Generaal van NV Biscuits Delacre NV.

Het surfen op de website www.delacre.be (hierna de "Site") is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Door deze site te bezoeken, erkent u (hierna de "Gebruiker") dat u deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid van de Uitgever hebt gelezen en ze zonder voorbehoud aanvaardt. De Uitgever raadt daarom aan alle Gebruikers aan om deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens te surfen op de Site of gebruik te maken van de online diensten die op de Site worden aangeboden. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient hij/zij het gebruik van deze Site stop te zetten.

De Uitgever behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, in het bijzonder om te voldoen aan nieuwe toepasselijke regelgeving of in geval van wijziging van de Site. Elke wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden zal op de homepage van de Site worden gepubliceerd gedurende tien dagen na de inwerkingtreding ervan, zodat alle Gebruikers daarvan op de hoogte worden gebracht zodra zij de Site gebruiken. Eventuele wijzigingen worden van kracht op de dag dat ze voor het eerst op de Site worden geplaatst. Door de site te blijven gebruiken na de bekendmaking van deze wijziging, wordt de Gebruiker geacht de nieuwe Gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard.

De Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op maandag 21 oktober 2021. Om enige twijfel te voorkomen, doet niets in deze Gebruiksvoorwaarden afbreuk aan de wettelijke rechten van de Gebruiker.

  1. GEBRUIK VAN DEZE SITE

Indien de Site de mogelijkheid biedt om persoonlijke accounts aan te maken: de Gebruiker mag geen gebruik maken van de persoonlijke account van een andere persoon zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van die persoon. Elke Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de activiteiten en handelingen die plaatsvinden via zijn eigen persoonlijke account, zelfs in het geval van niet-toegestane gebruik van zijn login en wachtwoord door een andere persoon. De Gebruiker moet de Uitgever onmiddellijk op de hoogte stellen van verdacht of ongeoorloofd gebruik van zijn account van zodra hij daarvan op de hoogte is (zie de contactgegevens in artikel 9 van deze Gebruiksvoorwaarden hieronder). De Gebruiker is niettemin verplicht alle verbintenissen na te komen die tijdens dit gebruik zijn aangegaan.

De Gebruiker mag geen software of andere middelen (technisch of anderszins) gebruiken om de Site (of een deel ervan) te monitoren of te kopiëren, de goede werking van de Site te verstoren, onderbreken of beschadigen (bijvoorbeeld door middel van computervirussen), de Site opzettelijk te overbelasten of de efficiënte werking van de Site te verstoren. Het is ook verboden om inhoud van obscene, beledigende of lasterlijke aard te uploaden, te posten of te verzenden op of via de Site, of enige andere inhoud die onnodige schade of ongemak kan veroorzaken, of die inbreuk kan maken op de rechten van anderen.

Elk ongeoorloofd gebruik van deze Site, in strijd met de toepasselijke wetgeving of deze Gebruiksvoorwaarden, doet meteen het recht vervallen om deze Site verder te gebruiken, en kan worden vervolgd en bestraft.

  1. RISICO'S IN VERBAND MET HET INTERNET

Gezien de kenmerken en beperkingen van het Internet, wijst de Uitgever alle aansprakelijkheid af voor de gevolgen van de verbinding met het Internet via de Site.

In het bijzonder kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële schade, noch voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot zijn website, noch uit de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot zijn website ten gevolge van een technische storing of een probleem in verband met het netwerk.

De Uitgever behoudt zich het recht voor om de inhoud en de diensten op de site te verwijderen of te wijzigen, aangezien de site zich in de loop van de tijd verder zal ontwikkelen.

  1. AANSPRAKELIJKHEID

Aansprakelijkheid van de Gebruiker :

Door gebruik te maken van de Site, stemt de Gebruiker ermee in de Uitgever te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen enige en alle vorderingen, schade, aansprakelijkheden, verliezen, kosten of schulden en uitgaven (met inbegrip van redelijke honoraria en uitgaven van advocaten) die voortvloeien uit: (i) enige schending door hem van deze Gebruiksvoorwaarden, (ii) zijn gebruik van enige inhoud en functionaliteit beschikbaar op of via de Site (tenzij de vordering is gebaseerd op de inbreuk op het recht van een derde partij door materiaal gecreëerd door de Uitgever), (iii) elke inbreuk door hem op de toepasselijke wetgeving of een met een derde overeengekomen overeenkomst of voorwaarden waaraan hij moet voldoen, en (iv) elke andere aangelegenheid met betrekking tot de Site en zijn toegang tot en gebruik ervan.

De Gebruiker stemt ermee in om zijn uiterste best te doen om met de Uitgever samen te werken bij de verdediging in deze zaken. De Uitgever behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor de Gebruiker uit zijn aansprakelijkheid is ontheven.

Garantie en aansprakelijkheid :

De Uitgever verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen opdat de Gebruiker te allen tijde toegang kan krijgen tot de Site en alles in het werk te stellen om een eventuele niet-beschikbaarheid van de Site zo snel mogelijk te verhelpen.

Niettemin wijst de Uitgever alle aansprakelijkheid af in geval van moeilijkheden om toegang te krijgen tot zijn Site of in geval van onderbreking van de verbinding, ongeacht de oorzaken. In het bijzonder behoudt de Uitgever zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de Site die hij noodzakelijk acht, en om de toegang tot de Site om welke reden dan ook op te schorten of te verhinderen, zonder dat hij dit tegenover de gebruikers hoeft te rechtvaardigen.

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële schade, noch voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de toegang tot, het raadplegen of gebruik van de Site, noch voor de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Site, ten gevolge van een technische storing of een probleem in verband met het netwerk.

Bovendien kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot de Site of uit de onderbreking of ontoegankelijkheid van de Site, of uit het verlies van gegevens, aantasting, vernietiging of virussen die de computeruitrusting van de Gebruiker kunnen aantasten, en/of uit de aanwezigheid van virussen op de Site.

De Gebruiker erkent dat hij alle nodige maatregelen moet treffen om zijn apparatuur en gegevens te beschermen, met name om besmetting door een computervirus te voorkomen. De Gebruiker erkent dat hij heeft gecontroleerd of de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en in perfecte staat verkeert.

De Uitgever implementeert middelen om de veiligheid van gegevens, en in het bijzonder van persoonsgegevens, die op de Site worden verzameld, te waarborgen. Zij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele inbreuken op de veiligheid van deze gegevens in verband met de werking van het internetnetwerk.

De Uitgever is niet verantwoordelijk voor handelingen, nalatigheden of verwijderingen door derden (met inbegrip van kennisgevingen of berichten geplaatst door een Gebruiker) op, of in verband met, de Site of de producten aangeboden op de site. De Gebruiker kan de Uitgever op de hoogte brengen van elke inbreuk door een andere gebruiker, door zijn reclamepartners, of door andere contractuele partners van de Uitgever. De Uitgever behoudt zich het recht voor dergelijke klachten te onderzoeken en eventueel noodzakelijke maatregelen te nemen, naar eigen goeddunken.

In geen geval zal de Uitgever aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade als gevolg van gebeurtenissen, voorvallen, of oorzaken buiten zijn redelijke controle (hierna "Overmacht"). Dergelijke gevallen van Overmacht omvatten, maar zijn niet beperkt tot, natuurrampen, stakingen, embargo's, rellen, aardbevingen, oorlogshandelingen, overstromingen, branden en explosies, overheidsmaatregelen, telecommunicatiefouten, storingen in software van derden en vertragingen of het onvermogen om te presteren veroorzaakt door een van zijn contractuele partners die redelijkerwijs buiten zijn macht liggen.

Kwaliteit van de informatie :

De Uitgever neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht en stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op de Site volledig, juist en up-to-date is. De Uitgever kan echter de juistheid en volledigheid van deze informatie niet absoluut garanderen. Aldus kan de Uitgever, die hiermee enkel een middelenverbintenis aangaat, niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit onjuist gebruikte informatie en/of informatie die zelf onjuist of onvolledig blijkt te zijn. Elk gebruik van deze informatie is op eigen risico van de Gebruiker.

Verspreiding van een brief/e-mail :

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor te late, zoekgeraakte of verkeerd geadresseerde post/e-mail, of voor het verzenden of niet verzenden naar een onjuist e-mailadres.

Links naar andere websites:

De Site kan toegang bieden tot externe websites van partners of merken, via hyperlinks of de integratie van inhoud van partners.

Hoewel de links naar externe websites met zorg en oplettendheid zijn gekozen, kan de Uitgever op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schadelijke gevolgen van deze externe websites. Zij kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, werking, privacybeleid, advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal dat afkomstig is van of beschikbaar is op of van dergelijke externe websites. In geval van schade die voortvloeit uit het surfen op een externe website, kan alleen de eigenaar of auteur van die andere website aansprakelijk worden gesteld.

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de daden of eventuele nalatigheden van zijn partners.

Het is ook mogelijk dat een externe website een hyperlink naar de Site bevat. Dit impliceert echter niet dat de Uitgever enige controle heeft over (de inhoud van) die andere website. De Uitgever kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het functioneren of het privacybeleid van die externe site. Het is in ieder geval verboden om deep links op de Site te plaatsen of om een framing techniek op een externe site te gebruiken.

  1. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Site en alle bestanddelen ervan (logo's, illustraties, applets, teksten, merken, handelsnamen, enz.) zijn beschermd onder intellectueel eigendomsrecht, al dan niet gedeponeerd, overeenkomstig de geldende Belgische, Europese en internationale wetgeving, en zijn de exclusieve eigendom van de Uitgever of van derden die de Uitgever naar behoren hebben gemachtigd om deze bestanddelen te gebruiken. De reproductie van de op de Site verstrekte informatie is uitsluitend toegestaan voor strikt persoonlijke doeleinden. Elke wijziging, weergave en reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever, is ten strengste verboden. Dit verbod geldt ongeacht de wijze van reproductie, weergave en/of wijziging, en ongeacht de duur ervan. Overeenkomstig de Belgische, communautaire en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom is elke gehele of gedeeltelijke reproductie van een of meer van de op de Site weergegeven merken en/of het gebruik ervan zonder toestemming van de betrokken merkhouders strikt verboden. De onderhavige voorwaarden verlenen geen enkele machtiging om deze intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, noch enig ander recht om deze merken te gebruiken, in welke hoedanigheid dan ook.

  1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Alle geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht. Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen inzake consumentencontracten wordt geen gevolg gegeven aan enige andere rechtskeuze, collisieregels of bepalingen die tot gevolg zouden hebben dat het recht van een ander rechtsgebied van toepassing zou zijn.

Alle geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden die niet door onderling overleg te goeder trouw kunnen worden opgelost, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel in België, onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen inzake consumentencontracten.

  1. AUTONOMIE VAN DE BEPALINGEN

De bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden zullen, voor zover mogelijk, worden geïnterpreteerd als geldig en afdwingbaar onder de toepasselijke wetgeving. Niettemin, indien één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden bevonden, blijven de rest van die bepaling en van de Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht en van kracht alsof die ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling (een deel van) er nooit deel van had uitgemaakt. Bovendien zal in dat geval de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling (deel van) worden gewijzigd of vervangen door een bepaling die, voor zover wettelijk mogelijk, de betekenis en het doel van die ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling (deel van) weergeeft.

  1. CONTACT

Voor elk probleem, vraag of klacht in verband met de inhoud of het gebruik van de Site, kan de Gebruiker rechtstreeks contact opnemen met de Uitgever per post op het adres NV Biscuits Delacre SA, E. Van Becelaerelaan 2, 1170 Brussel, België of door een e-mail te sturen naar privacy@delacre.com