Privacy disclaimer

Datum van inwerkingtreding: 25 mei 2018
Datum van laatste wijziging: 23 juli 2021

In overeenstemming met artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de "GDPR"), informeren wij u dat de verantwoordelijke voor de door u verstrekte persoonsgegevens Delacre N.V. S.A. is, (hierna "Delacre"), met BTW-nummer BE 0434.979.177, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1170 Brussel, België, Emile Van Becelaere-laan 2.

  • Navigatiegegevens

De informatiesystemen en -programma's die voor de exploitatie van onze website worden gebruikt, verzamelen bepaalde gegevens die automatisch worden doorgegeven bij het gebruik van internetcommunicatieprotocollen (bijvoorbeeld de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de gebruikers worden gebruikt om verbinding te maken met de website, de URI - Uniform Resource Identifier - adressen van de aangevraagde bronnen, het tijdstip van indiening van een verzoek, de methoden die worden gebruikt om een verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het responsbestand, de statuscode van het antwoord - succes, fout, enz. - Hoewel deze gegevens niet voor andere doeleinden bestemd zijn, kunnen zij worden gebruikt om informatie te verstrekken over het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker). Hoewel het niet de bedoeling is dat deze gegevens in verband worden gebracht met individuele personen, is het mogelijk dat zij door hun aard, hun verwerking en hun verbinding met andere gegevens in het bezit van derden, de identificatie van gebruikers mogelijk maken.

Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor statistische doeleinden met betrekking tot het gebruik van de site, zonder ze in verband te brengen met een gebruikersidentificatie, en om toezicht te houden op de goede werking van de site, en zullen onmiddellijk na verwerking worden gewist. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de aansprakelijkheid op te eisen in geval van computermisdrijven tegen de site.

  • Gegevens die vrijwillig door de gebruikers van de site zijn verstrekt

Delacre kan bepaalde persoonsgegevens verzamelen, zoals contactinformatie, inclusief maar niet beperkt tot achternaam, voornaam, adres, telefoon, e-mailadres en andere informatie zoals verzoeken die u hebt gedaan, marketingvoorkeuren en deelname aan promoties of evenementen, voor de hieronder vermelde doeleinden. Bovendien kunnen wij, wanneer de website u de mogelijkheid biedt om u te registreren via uw sociale media-profiel (bijv. Facebook, Twitter, enz.) met uw voorafgaande toestemming, die op elk moment kan worden ingetrokken, toegang krijgen tot beperkte informatie in dat profiel met betrekking tot uw naam, locatie, vind-ik-leuks, interesses, contacten en afbeeldingen.

De gegevensverwerking geschiedt met gebruikmaking van technische en elektronische procedures en middelen die geschikt zijn voor de bescherming van de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens en bestaat in het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, raadplegen, verwerken, wijzigen, selecteren, opvragen, matchen, gebruiken, combineren, afschermen, verstrekken, verspreiden, wissen en vernietigen van de gegevens, met inbegrip van het combineren van twee of meer van deze activiteiten.

In voorkomend geval geschiedt de verwerking van persoonsgegevens als volgt:

a) Voor de volgende doeleinden:

1- Het aanmaken en beheren van de gebruikersaccount, alsmede de bijbehorende beveiliging, in geval van registratie;
2- De correcte naleving van de verplichtingen die door de geldende wetgeving worden opgelegd, met inbegrip van de reglementering inzake prijsvragen in het geval dat de gebruiker deelneemt aan prijsvragen of spelletjes op onze website;
3- Om te reageren op verzoeken van gebruikers aan Delacre, inclusief maar niet beperkt tot het vrijwillig versturen van berichten, brieven of e-mails, naar de adressen van Delacre zoals vermeld op de website, waarbij vervolgens het adres, inclusief e-mailadres, van de afzender of het bijbehorende telefoonnummer wordt verzameld, dat nodig is om te reageren op de verzoeken, evenals alle andere persoonlijke gegevens die in de betreffende communicatie zijn opgenomen.

Voor de verwerking van gegevens voor de onder a), punten 1 en 3, genoemde doeleinden is geen toestemming vereist, aangezien deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de gebruiker partij is of voor de uitvoering van maatregelen waarvoor de gebruiker vóór de sluiting van een contract heeft verzocht (art. 6, lid 1, onder b), van de GDPR). Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de uitgever en eigenaar van de website voor de vermelde doeleinden en in overeenstemming met de vermelde rechtsgrondslag.

Voor de verwerking van gegevens voor de in punt 2, onder a), genoemde doeleinden is geen toestemming vereist, aangezien deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6, lid 1, onder c), van de GDPR).

b) Met voorafgaande toestemming van de gebruiker, voor marketingdoeleinden, door het verzenden van berichten per post, e-mail, SMS, sociale netwerken, push e-mail, fax en telefoon, nieuwsbrieven en commerciële mededelingen/aanbiedingen (met inbegrip van gepersonaliseerde aanbiedingen, mits de toestemming op geldige wijze is verkregen) verzonden door Delacre of door deze laatste ingeschakelde derden en voor statistische doeleinden, enquêtes en marktonderzoek met betrekking tot producten, diensten, evenementen en informatie over de voedings- en gezondheidssector.

c) Met voorafgaande toestemming van de gebruiker voor het opstellen van profielen, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - de verwerking van gegevens met betrekking tot de aankoopkeuzes, gewoonten en voorkeuren van de gebruiker, geografisch referentiegebied, alsmede voor het opstellen van profielen (individuele en/of geaggregeerde profielen) teneinde de gebruiker gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen die voor hem van belang kunnen zijn. Persoonsgegevens die met uw toestemming zijn verzameld uit uw sociale netwerkprofielen (wanneer u zich bijvoorbeeld via een sociaal netwerk op de website registreert) zullen ook voor deze doeleinden worden verwerkt.

Gebruikers zijn niet verplicht persoonsgegevens te verstrekken om de openbare pagina's van de site te kunnen bezoeken. Het verstrekken van persoonsgegevens voor de onder a) genoemde doeleinden is facultatief, maar het niet verstrekken van de vereiste gegevens (als zodanig aangegeven in het registratieformulier, indien van toepassing) kan gebruikers verhinderen hun registratie te voltooien of gebruik te maken van verwante diensten. Het verstrekken van facultatieve gegevens is altijd gratis en doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om gebruik te maken van de desbetreffende diensten of deel te nemen aan wedstrijden.

Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de gevraagde dienst te verlenen of gedurende de periode waarin wij wettelijk verplicht zijn dit te doen (gegevens worden bijvoorbeeld niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan om toezicht te houden op de regelmatigheid van wedstrijden of gegevens die zijn verzameld voor marketing- en profileringsdoeleinden worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan, d.w.z. 24 maanden in het geval van gegevens die zijn verzameld voor de in punt b) genoemde doeleinden voor marketing op basis van profileringsgegevens en 12 maanden vanaf de verzameling in het geval van gegevens die zijn verzameld voor de in punt c) genoemde doeleinden of de door de GDPR toegestane periode, afhankelijk van welke periode langer is). Na deze periode worden alle gegevens gewist, tenzij wij wettelijk verplicht zijn ze langer te bewaren.

Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens is niet vereist wanneer de gegevens worden verzameld voor de in a-1, a-2 en a-3 genoemde doeleinden, en wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan en/of echter in verband met een wettelijke verplichting, regelgeving of Europese wettelijke bepaling of om te voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of voor de uitvoering van maatregelen waarvoor de gebruiker specifiek heeft verzocht voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor de onder b) en c) genoemde doeleinden is vrij en facultatief; het niet toestaan van de onder b) genoemde doeleinden belet Delacre echter de gebruikers op de hoogte te houden van nieuwe aanbiedingen en promotieactiviteiten, en het niet toestaan van de onder c) genoemde doeleinden belet ons producten of diensten aan te bieden die zijn afgestemd op de behoeften of voorkeuren van de gebruikers.

De gebruiker heeft het recht om op elk moment een eerder gegeven toestemming in te trekken of de eerder verstrekte contactgegevens te wijzigen door contact op te nemen met Delacre op de hieronder aangegeven wijze.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door het aan Delacre toegewezen personeel of door een externe leverancier die is aangewezen als onderaannemer die gebonden is aan contractuele verplichtingen inzake gegevensbescherming.

In het kader van haar activiteiten en voor de hierboven vermelde doeleinden kan Delacre derden inschakelen om in haar naam en op haar aanwijzing specifieke diensten te verrichten, als Onderaannemer. Deze derden verlenen Delacre verwerkings- of ondersteunende diensten (bijv. verwerking van wedstrijdactiviteiten, consumentendiensten, IT-diensten met betrekking tot de werking van de website, verzending van e-mails). Een volledige en bijgewerkte lijst van derden die als Verwerker zijn aangewezen, is verkrijgbaar bij een van de hieronder vermelde contactpersonen. Persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt of doorgegeven aan derden, behalve in het geval van buitengewone bedrijfstransacties, waarbij persoonsgegevens kunnen worden toegewezen of doorgegeven aan derde kopers/nemers of rechtverkrijgenden met passende waarborgen.

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen binnen de Europese Unie waar de bedrijfsruimten of servers van Delacre of een van haar leveranciers zich bevinden. Zodra uw persoonsgegevens zijn verzameld, zullen zij niet worden doorgegeven buiten de Europese Unie. Met uw toestemming en met de nodige waarborgen voor de bescherming ervan, kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden die met Delacre samenwerken, voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld.

Gebruikers kunnen te allen tijde de bij de huidige wetgeving vastgestelde rechten uitoefenen door hun verzoek te richten aan onze afdeling Gegevensbescherming op privacy@delacre.com, met inbegrip van het recht om:

- bevestiging te krijgen van het bestaan van uw persoonsgegevens en de toegang daartoe;
- de bijwerking, wijziging en/of rechtzetting van uw persoonsgegevens te verkrijgen;
- het wissen van persoonsgegevens te verkrijgen, deze te anonimiseren, gegevens waarvan de verwerking onwettig is af te schermen of de verwerking te beperken;
- bezwaar te maken tegen verwerking op legitieme gronden;
- bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de toezending van reclamemateriaal, directe verkoop, marktonderzoek of commerciële communicatie;
- om een eerder gegeven toestemming in te trekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van een toestemming die vóór de intrekking werd gegeven;
- een kopie van de door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en te verzoeken dat deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden overgedragen.

In geval van een inbreuk op uw persoonsgegevens heeft u ook het recht om uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Unie, of de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (DPA), https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/, op de hoogte te brengen.